Terminsavgifter och övriga avgifter

Terminsavgifterna består av anmälningsavgift och egentlig terminsavgift.
Anmälningsavgiften är 80 euro; terminsavgiften är 335 euro för instrument- och sångundervisningen i musikinstitutet.

En studieplats i musikinstitutet beviljas för ett läsår i taget om inte annat överenskommes med eleven och dennes vårdnadshavare. Detta innebär, att resurserna som musikinstitutet erbjuder eleven öronmärks för hela läsåret. Då det sker omställningar i familjens tillvaro, t.ex. flyttning till annan ort, kan en studieplats avsägas under läsåret. Saken avgörs från fall till fall. Därmed uppbärs terminsavgifterna för hela läsåret, och betalda avgifter returneras inte. Gruppundervisningarna i musiklek, kör och dans kan emellertid avbrytas i slutet av pågående termin.

Då en elev ämnar avbryta sina studier mitt under läsåret, eller då eleven beslutar att inte ta emot sin studieplats, bör elevens vårdnadshavare (då barnen är minderåriga) meddela detta till kansliet skriftligen per e-post. Att enbart meddela läraren är inte tillräckligt!

Betald anmälningsavgift är elevens bekräftelse över mottagen studieplats.

Det är möjligt att erlägga terminsavgiften i jämnstora rater efter behov. Betalningen är möjlig i en, två eller fyra rater. Höstterminens förfallodagar är följande:
Vid betalning i en rat: 19.9.2018.
Vid betalning i två rater: rat 1 förfallodag 19.9.2018, rat 2 förfallodag 21.11.2018.
Vid betalning i fyra rater: rat 1 förfallodag 19.9.2018, rat 2 förfallodag  17.10.2018, rat 3 förfallodag 21.11.2018, rat 4 förfallodag 19.12.2018.
​Använd fakturans ursprungliga referensnummer vid varje betalning​srat

Tumregeln är också att studierna för ett läsår inte kan inledas ifall eleven har obetalda terminsavgifter från tidigare läsår.

Ansökningar om nedsatt terminsavgift eller frielevsplats kan lämnas in i början av terminen. I regel uppbärs anmälningsavgiften av alla eleverna.

uppdaterad 3.5.2018

Musikinstitut

Anmälningsavgift Terminsavgift Totalt per läsår
Individuellt huvudämne (Karusellen, Suzuki, Klang och Pork) 80 € 335 € 750 €
Biämne – beviljas på basis av ansökan 250 € 500 €
Musiklekskolan 80 € 80 € 240 €

Kulturskolan

Anmälningsavgift Terminsavgift Totalt per läsår
Kulturskolan – instrument- och sånglinje 80 € 300 € 680 €
Dans-, kör-, gruppundervisnings- och orkesterlinje 80 €  100 €  280 €

Till följd av Utbildningsstyrelsens förnyade läroplansgrunder (i kraft fr.o.m. 1.8.2018) kommer eleverna successivt att överföras till Musikinstitutet. Den gamla läroplanen för Kulturskolan gäller t.o.m. 31.7.2021.

Frielevsplatser

Skolan kan bevilja nedsatt terminsavgift eller avgiftsfria studier, emellertid uppbärs anmälningsavgiften alltid av elever med anpassade terminsavgifter.

Den som önskar söka om nedsatt avgift bör lämna in en skriftlig ansökan med en utredning över familjens inkomster. Det är till fördel att först kontakta kansliet som ger närmare instruktioner om tillvägagångssättet. Ansökan bör alltid motiveras.

Ansökan kan vara fritt formulerad eller skriven på en ansökningsblankett som fås från kansliet. Märk att utredning över inkomster i form av löneintyg eller motsvarande alltid bör bifogas.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr beviljar bidragen för nedsatta terminsavgifter.

Övriga avgifter

Fr.o.m. hösten 2017 uppbärs en materielavgift vilken i praktiken omfattar kostnader för ljuskopiering. Materialavgiften uppbärs av alla elever en gång per läsår, avgiften ingår i vårterminens faktura.

Materialavgift uppbärs inte av elever som är inskrivna enbart i dansundervisningen eller musiklekskolan Myran.

Instrumenthyra

Musikinstitutet kan hyra ut instrument i begränsad omfattning. Instrumenthyran är i regel 100 euro per läsår. Lärarna i respektive instrument ger tilläggsinformation. Då en elev hyr ett instrument upprättas ett skriftligt avtal som undertecknas av vårdnadshavaren och musikinstitutets representant.