Elevguide

Undervisningsutbudet för läsåret 2017-2018 presenteras under länkarna för klassiskt, rytmmusik, Musikkarusellen och Musiklekskolan.

Information om terminsavgifterna, klicka här

Information om inträde och elevantagning, klicka här

Studierna – hur högt skall man sikta? 
I Musik- och kulturskolan Sandels finns det två olika lärokurser i musik att välja emellan: musikinstitut och kulturskola.

Med musikinstitut avses en lärokurs som följer läroplansgrunder som har utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Det är denna utbildning som av hävd varit Musik- och kulturskolan Sandels kärnverksamhet. Efter fullgjord utbildning får man ett avgångsbetyg från musikens grundnivå som är ett officiellt dokument.

Med kulturskola förstår vi en utbildning som i likhet med den fördjupade lärokursen fortskrider från en nivå till följande vad gäller hantverkskunnandet, men förutsätter inte avläggande av nivåprov (som dock kan avläggas om man vill). Utbildningen genomförs i moduler. En ledande princip för kulturskolan är att undervisningen oftast genomförs i mindre eller större grupper.

Skotten mellan musikinstitut och kulturskola är inte vattentäta – det kan vara möjligt att byta lärokurs då förutsättningar finns, men ett byte ska inte ske ogrundat eller utan en grundlig analys av läget. En individualisering av lärokursen ska alltid utredas först.

Under läsåret 2017-2018 kommer en ny läroplan att utarbetas till följd av att Utbildningsstyrelsen har publicerat nya grunder för läroplanerna. I samband med revisionen ser vi också över behovet av dubbla lärokurser vid Sandels. De nya läroplanerna tas i bruk hösten 2018.

 Studera på olika sätt – två lärokurser

I Musik- och kulturskolan Sandels kan man studera konstämnen, musik och dans. Studierna följer strukturerade lärokurser. Inom musik kan man välja antingen en fördjupad eller en allmän lärokurs. De övriga konstämnena följer alltid den allmänna lärokursen.

Musik- och kulturskolan Sandels har fyra inriktningar:
1. Klassiskt
2. Rytmmusik
3. Skolan har undervisning för barn under skolåldern som bildar en egen avdelning, musiklekskolan Myran
4. Dansundervisning

 Läro- och verksamhetsplanen

Läroplanen är musikskolans indivuduella instruktion vad gäller de pedagogiska målsättningarna. Varje musikskola som finansieras genom statsandelssystemet bör uppgöra en läroplan för den fördjupade lärokursen i musik. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Musik- och kulturskolans huvudman, Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut, tillstånd att ordna undervisning.

Även sådan undervisning som följer den allmänna lärokursen bör följa en av myndighet fastställd läroplan. I Helsingfors fastställs den allmänna lärokursens läroplan av kulturcentralen.

Läroplanen kompletteras av verksamhetsplanen, som har en konkretare infallsvinkell vad gäller tidtabeller och verksamhetens praktiska utformning.

Nivåprov och betyg

 Nivåprov

Den fördjupade lärokursen i musik

En viktig del av studierna inom den fördjupade lärokursen är nivåproven. Nivåprovens syfte är att ge studierna en bekräftelse på att man utvecklas och att som delmål motivera eleven att jobba aktivt för att lära sig bemästra sitt instrument/ ämne. Eleven får i samband med nivåprovet en muntlig och motsvarande skriftlig utvärdering över prestationen.
Studierytmen för varje nivåprov är 2-3 år för över 10 år gamla elever.
I regel finns det 3 nivåprov (examina) för de olika instrumenten (nivåprov 1, 2 och 3). I sång finns det två nivåprov (1 och 2).
Nivåprov 1 bedöms aldrig med vitsord utan enbart genom verbal utvärdering. Undantag är nivåprovet i sång där grundnivån består av 2 delnivåer. Slutprovet över instrumentstudierna och i musikens grunder bedöms på en skala med vitsorden 1–5, utmärkta insikter (5), berömliga insikter (4), goda insikter (3), nöjaktiga insikter (2), godkända insikter (1). Övriga prestationer kan godkännas utan vitsord. Vid utvärderingen tar man hänsyn till de olika nivåernas särdrag och egenskaper så att en så objektiv bedömning av studieprestationerna som möjligt kan utföras. I nivåprovet på högsta grundnivån och institutnivån tillämpas även en poängbedömning där varje grad på vitsordsskalan motsvarar fem poäng (1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25 poäng).

Nivåprovsnämnden och dess sammansättning

Nivåproven utvärderas och bedöms av en nivåprovsnämnd. Nämnden består av ordförande, en sakkunnig person jämte elevens egen lärare. I regel sammankallas nämnden ur skolans lärarkår. Vid bedömning av nivåprovet på den högsta grundnivån bör nämnden bestå av två sakkunniga personer vid sidan av ordförande.
Skalor, etyder och prima vista kan avläggas i klass för annan lärare. Anteckning om detta skall göras i vitsordsprotokollet. Denna s.k. tekniska del bör avläggas helst före det egentliga nivåprovet eller senast 1 månad efter provet.
Skolans direktion kan fatta beslut om särskilda bestämmelser gällande nivåprovsförfarandet för respektive läsår, emellertid med beaktande av de riktlinjer som bestäms i skolans läroplan.

Den allmänna lärokursen

Eleven får avgångsbetyg från den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs efter att ha fullgjort 10 studiemoduler/ kurser. Alla studier som eleven har fullgjort skall antecknas i avgångsbetyget. Eleven kan foga studierprestationer från andra skolor till avgångsbetyget.

Frånvaro

 Tillfällig frånvaro, avbrutna studier

Om du vill inhibera en lektion bör du i god tid ringa/ meddela din lärare. Du kan också ringa till kansliet en dag före lektionsdagen. Kom ihåg att alltid inhibera din lektion om du blir sjuk eller av annan orsak måste vara frånvarande. Om läraren är frånvarande försöker skolan i mån av möjlighet ordna en vikarie. Den andra/ tredje uteblivna lektionen kan, då läraren varit frånvarande, ersättas av ett konsertframträdande och fjärde/därpå följande frånvaro kompenseras av en grupplektion eller dylikt arrangemang.

Då en elev avbryter sina studier under läsåret eller inte tar emot sin studieplats, bör elevens vårdnadshavare (då barnen är minderåriga) meddela kansliet direkt per e-post, att enbart informera läraren är inte tillräckligt!

IFALL EN ELEV ÄR FRÅNVARANDE TRE (3) GÅNGER UTAN ATT MEDDELA VARE SIG DEN EGNA LÄRAREN ELLER KANSLIET KAN ELEVEN FÖRLORA SIN STUDIEPLATS!

Studiemateriel och hyreinstrument

Studiemateriel

Studier kräver alltid materiel, i synnerhet noter. Att enbart använda ljuskopior av tryckta noter i studierna strider mot andan i upphovsrättslagen. Det är väsentligt att eleverna köper de nothäften som lärarna önskar använda i undervisningen. Ljuskopior används som kompletterande studiemateriel.

Lärarna har möjlighet att producera ett begränsat antal ljuskopior.

Instrument

I vissa fall kan skolan hyra ut instrument till de studerande. I första hand hyr skolan ut ett begränsat antal instrument till nybörjare och till eleverna i Musikkarusellen, t.ex. violiner, cellon, tvärflöjter, klarinetter och gitarrer.

Hyresavgiften är i regel 100 €/ instrument och läsår, men varierar beroende på instrumentets behov av service m.m.

Målsman till elev som önskar hyra ett instrument skall ingå ett skriftligt hyresavtal.

Hör dig för av din lärare eller på kansliet!

Konserter

Musik är social kommunikation. Att spela ett instrument eller sjunga är att kommunicera, antingen med andra musiker eller med publiken. Det hör till studierna att spela inför publik. Därför ordnar skolan kontinuerligt elevaftnar och konserter.

Lärarna har som uppgift att uppmuntra eleverna att ta del i konsertverksamheten. Konsertverksamhet ingår också i nivåprovsfordringarna.

Konserterna finns i Kalendern

Konsertbesök

Det är viktigt och lärorikt att lyssna till levande musik utförd av andra musiker då man själv studerar musik.

Till musikkunskapsämnen på nivå C hör ett obligatoriskt antal konsertbesök.

Föräldraföreningen

Föräldrarna utgör ett stort och viktigt stöd för skolan och dess verksamhet. Alla som vill kan verka till musik- och kulturskolans bästa via Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f!

Sedan starten 1981 har skolan haft en understödsförening (föräldraförening) som bistår i verksamheten i synnerhet vad gäller evenemang, konserter och praktiska arrangemang. Numera kallar sig föreningen Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f. och innehåller även en fond som kallar sig Pro Musica Brage.

Alla hem med anknytning till skolan kan ansluta sig till Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f.

Medlemsavgiften är 10 euro som inbetalas på föreningens konto IBAN FI28 4055 3120 012422.

Spelregler i korthet

Regler i sammanfattning för alla studerande

En studieplats vid MoKS bör respekteras och värnas om. I regel är antalet sökande större än antalet som kan tas in. Den som blivit antagen bör värna om sina goda egenskaper och förutsättningar att lära sig musicera.
Utgångspunkten är att de förväntningar som de studerande ställer på undervisningen möter de krav som MoKS ställer på eleven.

Då man studerar inom den fördjupade lärokursen och specialutbildningarna får man individuell undervisning 40-60 minuter/vecka, delta i samspelsdagarna och workshoparna, delta i musiklabbet 45-60 minuter/vecka, spela i grupper och band 60 minuter/vecka enligt överenskommelse, stå på scenen och uppträda minst en gång per termin. Man får också delta i samtliga konserter, bandkvällar, shower och musikinspelningar som äger rum i MoKS.
MoKS vill erbjuda ett så kontinuerligt schema som möjligt och strävar efter att två av de maximalt tre lektionerna per vecka kan hållas på samma veckodag.

Att lära sig att spela tar tid – musikstudierna bör struktureras genom grundlig planering

En viktig del av studierna inom den fördjupade lärokursen är nivåproven. Nivåprovens syfte är att ge studierna en bekräftelse på att man utvecklas och att som delmål motivera eleven att jobba aktivt för att lära sig bemästra sitt instrument/ ämne.

I regel finns det 3 nivåprov (examina) för de olika instrumenten (nivåprov 1/3, 2/3 och 3/3). I sång finns det två nivåprov (1/2 och 2/2).

Studierytmen för varje nivåprov är 2-3 år för över 10 år gamla elever.
Undervisningen i musikens grunder består av kurser. Studierytmen inom musikens grunder är i regel 2 moduler per år. Man kan avlägga kurserna också i snabbare ordning. Man kan hålla paus under en termin, i synnerhet om den mest ändamålsenliga kursen för tillfället inte ordnas (gäller i synnerhet C-kurserna).

Efter att man avlagt alla nivåproven och musikkunskapskurserna på grundnivån får man ett avgångsbetyg och kan fortsätta studierna på musikinstitutnivå.

Man kan beviljas ett mellanår i studierna. Om man önskar hålla en längre paus bör man i regel söka inträde på nytt till skolan.

Ifall en elev 3 ggr under ett läsår är frånvarande utan giltig orsak och utan att anmäla frånvaron på förhand kan man förlora sin studieplats. Detta gäller alla lektioner som man går på, såväl grupp- som individuella lektioner. Frånvaro bör meddelas i god tid, inte 5 minuter före lektionen!

Om man utan giltig orsak uteblir från ett uppträdande kan man mista sin plats i gruppen/bandet. En frånvaro inverkar alltid på de andra medlemmarnas prestationer och insatser!

Det hör till att alla som deltar vid en konsert som uppträdande också lyssnar till de andra under samma konsert.

Ifall framstegen i studierna inte motsvarar de förväntningar som skolan ställer och ifall man är likgiltig och omotiverad under en längre tid kan man få en påminnelse (varning) om att studieplatsen kan helt eller delvis förloras efter avslutad termin.