Terminsavgifter och övriga avgifter

Hösten 2023 är terminsavgiften 375 euro för instrument- och sångundervisning vid musikinstitutet.

Från och med våren 2024 höjs avgiften för dem som har enskild undervisning 40 minuters (eller mera) lektionstid till 415 euro. De som studerar första året i Karusellen eller får 30 minuters individuell undervisning har fortfarande 375 euro som terminavgift våren 2024.

Musiklekskolan Myrans terminsavgift är 80 euro för 0-2-åringar och 90 euro för 3-6-åringar. Suzuki- och karusellelever betalar musikinstitutavgift (375 euro) även fast de är under skolåldern.

En studieplats i musikinstitutet beviljas för ett läsår i taget om inte annat överenskommes med eleven och hens vårdnadshavare. Detta innebär, att resurserna som musikinstitutet erbjuder eleven öronmärks för hela läsåret och att man inte behöver anmäla sig till vårens undervisning separat.

Terminsavgifterna uppbärs för reserverad studieplats, och betalda avgifter returneras inte. Om man önskar avbryta sina studier i slutet av höstterminen skall man kontakta kansliet senast 10.12. Då en elev beslutar att inte ta emot sin studieplats, bör elevens vårdnadshavare (då barnen är minderåriga) meddela detta till kansliet skriftligen per e-post senast 15.8. Allt som har med avgifter att göra ska meddelas till kansliet skriftligen per e-post. Att enbart meddela läraren är inte tillräckligt! 

Genom att betala höstens terminsavgift, eller minst den första raten (se följande stycke), bekräftar eleven att studieplatsen är emottagen.

Det är möjligt att erlägga terminsavgiften i jämnstora rater efter behov. Betalningen är möjlig i en, två eller fyra rater. Studierna för ett läsår kan inte inledas ifall eleven har obetalda terminsavgifter från tidigare läsår.

Ansökningar om nedsatt terminsavgift eller frielevsplats kan lämnas in i samband med anmälningen.

Från och med vårterminen 2024 kommer avgifterna att justeras (se nedanstående tabell)

Elever i åldern 6-9 som också studerar på Teaterskolan DOT får rabatt på dans- och köravgiften. Meddela kansliet om ditt barn också studerar på Teaterskolan DOT.  

Uppdaterad 1.6.2023

 

Terminsavgift

Totalt läsåret 2023-2024

Grundstudier och fördjupade studier

375 €/415 €

750 €/ 790€

Biämne

300 €

600 €

Musiklekskolan Myran

80 €/ 90€

160 €/ 180€

Dans- kör- och orkesterlinje

150€

300€

 

Frielevsplatser

Skolan kan bevilja nedsatt terminsavgift eller avgiftsfria studier.

Den som önskar söka om nedsatt avgift bör lämna in en skriftlig ansökan med en utredning över familjens inkomster. Det är till fördel att först kontakta kansliet som ger närmare instruktioner om tillvägagångssättet. Ansökan bör alltid motiveras.

Ansökan kan vara fritt formulerad eller skriven på en ansökningsblankett som fås från kansliet. Märk att utredning över inkomster i form av löneintyg eller motsvarande alltid bör bifogas.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr beviljar bidragen för nedsatta terminsavgifter.

Instrumenthyra

Musikinstitutet kan hyra ut instrument i begränsad omfattning. Instrumenthyran är i regel 120 euro per läsår. Lärarna i respektive instrument ger tilläggsinformation. Då en elev hyr ett instrument upprättas ett skriftligt avtal som undertecknas av vårdnadshavaren och musikinstitutets representant.

Mellanår

Mellanår beviljas på medicinska grunder, eller av andra vägande skäl (studier på annan ort, militär-/civiltjänstgöring, familjeledighet eller dylikt). Man kan alltid ansöka om mellanår, och det görs skriftligt till kansliet (kansli@moks.fi) Mellanår innebär att man behåller rätten till sin studieplats efter mellanåret, men vi kan inte garantera att man får samma lärare när man kommer tillbaka.

Studieavbrott

Alla som önskar avbryta sina pågående studier har möjlighet att göra det när som helst genom att meddela om det skriftligen till kansliet (kansli@moks.fi). Ifall man gör det före 15.8 har man rätt att få tillbaka elevavgiften för höstterminen. Om man avbryter senare under läsåret betalar man för höstterminen. Om man avbryter före 10.12 faktureras inte vårterminen. 

Studieavbrott avviker från mellanår genom att musikinstitutet därmed inte garanterar att man får återuppta studierna efter utsatt tid (som avbrottet varar). Om man till exempel vill ha ett studieavbrott under ett läsår (utan vägande skäl) och sedan fortsätta studera följande höst anmäler man sig i samband med anmälningstiden för nya elever på våren. Vissa ämnen är ytterst eftertraktade, så ifall man ger upp sin studieplats kan vi inte garantera att man ett år senare kan återuppta studierna.