Musikens grammatik och Improvisation

 

Musikens grammatik

Musikens grammatik är en viktig del av studierna i ett musikinstitut och hör till alla instrumentelever​. Kurserna i musikens grammatik stöder instrumentstudier och går igenom t.ex. notnamn, rytmer, intervall, ackord, taktarter, tonarter, skalor, musikterminologi och musikhistoria​. Den egna instrumentläraren undervisar de grundläggande sakerna​ och efter att eleven har fyllt 10 år och närmar sig den första nivåprestationen i sitt huvudinstrument är det dags att komma till musiklabbet eller börja med improvisation eller komposition. Kurserna i grundstudierna är i regel en termin långa, fördjupad teori håller på ett läsår​. 

Labb A, Labb B och en kurs av musikens historia är obligatoriska i grundstudierna och utöver de ska alla välja minst två valbara kurser.

All undervisning sker i musiklabbet om inte annat meddelas. Klassrummet finns i Sandelshusets källarvåning och på gårdens sida av den övre matsalen finns det trappor som leder till musiklabbet.

Kontakta musikens grammatiklärarna Stefanie Tuurna, Pia Lindholm och Laura Koskelo (fornam.efternamn@moks.fi) eller kansliet om du vill anmäla dig till grupperna eller veta mera!

Kurser

Labb A, B och C innebär mest skriftliga uppgifter och musicerande kring ovannämnda teman, från ca. 10 år uppåt. Labb A är för många den första kursen i musikens grammatik.​

Den västerländska musikens historia och afromusikens historia presenterar olika musikstilar och epoker och det som är kännetecknande för dem. Rekommenderas först för högstadieelever om eleven inte närmar sig NP3 tidigare​.

Instrumentlära går igenom tonala system och olika instrument. Rekommen-deras först för högstadieelever om eleven inte närmar sig NP3 tidigare.​

I improvisation skapar egen musik i stunden. Från ca. 10 år uppåt​. Improvisation kan vara den första kursen i musikens grammatik och det finns nivågrupper också för de längrehunna elever.

Komposition och arrangemang är en kurs för den som vill skriva egen musik. Från ca. 10 år uppåt​. Komposition lämpar sig för elever på alla nivåer, också som den första kursen i musikens grammatik.

I musikteknologi lär eleverna sig t.ex att använda olika inspelningsprogram,  editera och fungera som ljudtekniker. Kursen ordnas i samarbete med Musik-institutet Kungsvägen​ och det finns grupper för både nybörjare och längrehunna elever.

Fördjupad teori utvidgar de kunskaper eleven lärde sig i musiklabbarna​ och studeras som en del av de fördjupade studierna.

Grupper i Musikens Grammatik

Preliminära grupper för vårterminen 2024

Labb A och B samt Den västerländska musikens historia/ Afromusikens historia är obligatoriska moduler på grundnivå. Därtill bör varje elev välja två valbara moduler/ kurser för att få betyg från grundnivån.