SUZUKIMETODEN

Barn och föräldrar tillsammans

Om ni är intresserade, ta kontakt med kansliet: kansli@moks.fi

Suzukiundervisning ges i gitarr, tvärflöjt och violin från (3)-4 år och uppåt.

Genom Suzukimetoden lär sig barnet musik på samma sätt som det lär sig sitt modersmål; genom att lyssna, härma och upprepa tillsammans med läraren, föräldern och de andra eleverna. Undervisningsmaterialet består av ett Suzukihäfte + CD, samt sånger, rytmlekar, rörelselekar m.m. Eleverna, i åldern 3-6 år, antas till Suzukigrupperna via en föräldraintervju med läraren (kontakta kansliet för tid för intervju). Undervisningen omfattar ofta två lektioner i veckan; en till två individuella lektioner (15-20 minuter, 30-40 minuter som par)  samt en grupplektion som anordnas veckovis, varannan vecka eller en gång i månaden beroende på hur läraren använder undervisningstiden.

Ålder: 3-6 år på basis av föräldraintervju och elevens förutsättningar
Plats: Sandels
Terminsavgift: 400€

 

EN KORT INTRODUKTION TILL SUZUKI-METODEN

På 1940-talet upptäckte den japanska violinpedagogen Shinichi Suzuki att alla barn i Japan talar japanska. Fantastiskt! Många reflekterar inte över undret att alla barn kan lära sig vilket språk som helst i världen. Vi ser det som något naturligt. I och med denna insikt började Dr. Suzuki att utveckla en metod att studera musik, som bygger på just detta naturliga sätt att lära sig språk. Han kallade den modersmålsmetoden.

ALLA KAN…

Filosofin bakom Suzuki-metoden bygger på tanken att alla kan. Nuförtiden förlitar sig många på tron att talang är något medfött. Suzuki menar att genom rätt omständigheter, uppmuntran och stimulans kan unga barn lära sig vad som helst. Detta gäller även musik. Vem som helst kan bemästra ett instrument och ge uttryck för musik på hög nivå.

Nyfödda barn är som oskrivna blad med möjligheter att lära sig nytt. Den stimulans som som barn utsätts för, på gott och ont, blir grunden för vad och hur man lär sig. Vissa barn lär sig vissa moment snabbare än andra. Det har dock visat sig att efter år av studier, att den långsammare eleven ofta kommit ikapp eller t.o.m. gått om den snabbare eleven. Vad som händer under studiernas gång har större betydelse än de erfarenheter som barnet har skaffat sig innan undervisningens början.

BARNET I CENTRUM, FÖRÄLDERN I HEMMET, LÄRAREN I KLASSRUMMET…

Barnet är i centrum. Lärare och föräldrar arbetar tillsammans för att ge barnet de bästa omständigheter och möjligheter att lyckas och njuta av sina musikstudier. Läraren instruerar, visar och musicerar tillsammans med barnet vid musikskolan. Nya moment tas upp och övas med läraren så att barnet kan det väl innan man återvänder hem. Förälderns roll är att ta anteckningar och instruktioner på timmen och repetera nya och gamla moment från lektionen i hemmet. Tanken är att förstärka det som barnet redan kan. Föräldern blir barnets “övningslärare i hemmet”.

Suzuki-studierna börjar alltid med en kortkurs för föräldrar på 4-6 veckor, där föräldern får lära sig lite om instrumentet, filosofin och metoder att hjälpa sitt barn. Suzuki-metoden kommer att ge dig som förälder en möjlighet att tillbringa gemensam tid tillsammans med ditt barn i många år framöver. Detta är grunden till lyckade studier. Förälderns engagemang, kärlek och tid är nyckeln till att barnet njuter och utvecklas.

ATT LYSSNA…

Allt bygger på att lyssna. Små barn lyssnar på ljud från sin omvärld och det språk som talas av vuxna och andra barn. Genom att härma, lär sig barn språk med en otrolig lätthet. Samma gäller musik. Om det lilla barnet utsätts för musik börjar det imitera. Ju mer musik barnet hör desto starkare blir bilden av hur det ska låta. Därför är det av yttersta vikt att omgivningen är fylld av musik. Alla de sånger som barnet i framtiden kommer att spela finns inspelade på en CD. I studierna ingår det att lyssna mycket på styckena. Medan barnet leker, tillsammans med föräldern, innan godnattsagan o.s.v. Barnen lär sig styckena genom att lyssna. Notläsning påbörjas först då grundkunskaperna i instrumentet har utvecklats till en hög nivå och barnet börjar grundskolan.

REPETITION…

Studierna bygger på repetition. Unga barn kan göra samma sak många gånger utan att bli uttråkade. På samma sätt lär sig barn att gå eller tala, genom oändliga repetitioner. På lektionerna repeteras samma sak genom små lekar, tävlingar och övningar tills barnet kan genomföra momentet utan svårigheter. Stegen är små men utförs väl. Samma utförs hemma med föräldern. Oftast är det vi vuxna som blir otåliga, inte barnen.
När barnet har lärt sig ett stycke lämnas det inte, utan repeteras på lektionerna och i hemmet. Nivån på de gamla styckena höjs i och med att barnets instrumentala färdigheter utvecklas. På detta sätt tränas minnet och barnet anskaffar sig en fin repertoar som man kan spela när som helst.

TILLSAMMANS…

Suzuki-metoden bygger på att göra saker tillsammans. Lärare och elev, förälder och elev, elev och elev. Lektionerna genomförs alltid i par eller små grupper. Medan en elev får undervisning, lyssnar de andra eleverna och föräldrarna på lektionen och lär sig genom att följa undervisningen. I och med att barnen och föräldrarna lär känna varandra kan de njuta och dra nytta av den gemenskap och kamratskap som studierna innebär.
Förutom de enskilda lektionerna anordnas grupplektioner. Alla barnen får spela tillsammans och förstärka de stycken de har lärt sig i grupp. Man får bl.a. lära sig samarbete, intonation, rytm och att framträda på konserter. Grupplektionerna förstärker barnens och föräldrarnas samhörighet vilket gagnar studierna och det sociala livet för barnen och föräldrarna.

VARFÖR MUSIKSTUDIER MED SUZUKI-METODEN?

Tanken är att använda musiken som ett medel att utveckla barnets hela personlighet. Att fostra harmoniska människor med ett gott hjärta som uppskattar det vackra. Detta var Suzukis primära syfte med metoden.

Mer konkreta fördelar med att studera ett instrument är att koncentrationsförmåga och minne tränas, motorik utvecklas och barnens förmåga att lyssna förfinas. De lär sig samarbete med andra barn och får medverka i en seriös konstnärlig aktivitet. Många föräldrar upplever att barnens normala skolgång har förbättrats i och med Suzuki-studierna. Föräldrar uppskattar också den tid som de får tillbringa med sina barn på tu man hand. Då Suzuki-studierna sker dagligen, blir samvaro och aktivitet en automatisk del av familjens vardag.

I en process där helheten är mer än summan av delarna, spelar barn-förälder- lärare var sina viktiga roller. Det handlar om den pedagogiska triangel som Shinichi Suzuki funnit så verkningsfull i sin metod. Tillsammans kan vi skapa något vackert och bestående.

“En metod är precis så bra eller dålig som dess utövare”
(Shinichi Suzuki)