Elevguide

Läroplan fr.o.m. 1.8.2018

Ett sammandrag av läroplanen kan läsas här. En längre version av läroplanen kan läsas här.

Läsåret 2023-2024

Höstterminens undervisning inleds måndagen den 14 augusti 2023 (v. 32).
Höstterminens sista undervisningsdag är fredagen den 15 december 2023 (v. 50).
Enligt överenskommelse med eleverna kan lärarna hålla timmar utanför dessa tidpunkter.
Vårterminen 2024 inleds måndagen den 8 januari 2024 (v. 1).
Sista ordinarie undervisningsdagen under läsåret 2023-2024 är den 27 maj 2024.

Lov

Höstlov 16.10 –  22.10.2023 (v. 42)
Jullov 19.12.2023 – 7.1.2024 (terminsstart 8.1.2024)
Sportlov 19.2. – 25.2.2024 (v.8)
Påsklov 29.3 – 1.4.2024 (skärtorsdagen är ordinarie undervisningsdag)

Övriga undervisningsfria dagar

Under läsåret förekommer några undervisningsfria dagar som ägnas åt personalutbildning, mera info senare

Observera att lärare och elever kan sinsemellan komma överens om undervisning även under övriga dagar.

Undervisningsplatserna

Sandels – Lönkanfastigheten, Topeliusgatan 2/ Sandelsgatan 3: enskilda klassrum och grupprum 312 i våning 2 och 3.
Gymnastiksalen och festsalen i Lönkan (ingång via Sandels)
Buller & Bång i Ungdomsgården Sandels (våning -1)
Pork, ingång från gården till separat sidobyggnad.

Personal, telefon och e-post

Se närmare under kontakt

Frånvaro

Om du vill inhibera en lektion bör du i god tid ringa/ meddela din lärare. Du kan också ringa till kansliet en dag före lektionsdagen. Kom ihåg att alltid inhibera din lektion om du blir sjuk eller av annan orsak måste vara frånvarande. Om läraren är frånvarande försöker skolan i mån av möjlighet ordna en vikarie. Den andra/ tredje uteblivna lektionen kan, då läraren varit frånvarande, ersättas av ett konsertframträdande och fjärde/därpå följande frånvaro kompenseras av en grupplektion eller dylikt arrangemang.

Då en elev avbryter sina studier under läsåret eller inte tar emot sin studieplats, bör elevens vårdnadshavare (då barnen är minderåriga) meddela kansliet direkt per e-post, att enbart informera läraren är inte tillräckligt!

IFALL EN ELEV ÄR FRÅNVARANDE TRE (3) GÅNGER UTAN ATT MEDDELA VARE SIG DEN EGNA LÄRAREN ELLER KANSLIET KAN ELEVEN FÖRLORA SIN STUDIEPLATS!

Studiemateriel och hyresinstrument

Studier kräver alltid materiel, i synnerhet noter. Att enbart använda ljuskopior av tryckta noter i studierna strider mot andan i upphovsrättslagen. Det är väsentligt att eleverna köper de nothäften som lärarna önskar använda i undervisningen. Ljuskopior används som kompletterande studiemateriel.

Lärarna har möjlighet att producera ett begränsat antal ljuskopior.

I vissa fall kan skolan hyra ut instrument till de studerande. Det finns ett begränsat antal instrument att hyra till nybörjare och till eleverna i Musikkarusellen, t.ex. violiner, cellon, tvärflöjter, klarinetter och gitarrer. Eleverna i Musikkarusellens åk1 har avgiftsfritt tillgång till de instrument som används under den första terminen.

Hyresavgiften är i regel 120 €/ instrument och läsår, men varierar beroende på instrumentets behov av service m.m.

Målsman till elev som önskar hyra ett instrument skall ingå ett skriftligt hyresavtal.

Hör dig för hos din lärare eller på kansliet!

Konserter

Musik handlar om kommunikation och social samvaro. Att spela ett instrument eller sjunga är att kommunicera, såväl med andra musiker som med publiken. Det hör till studierna att spela inför publik. Därför ordnar skolan kontinuerligt elevaftnar och konserter.

Lärarna har som uppgift att uppmuntra eleverna att ta del i konsertverksamheten. Konsertverksamhet ingår också i kriterierna för de olika nivåerna.

Konserterna finns i Kalendern

Konsertbesök

Det är viktigt och lärorikt att lyssna till levande musik utförd av andra musiker då man själv studerar musik.

Föräldraföreningen

Föräldrarna utgör ett ovärderligt stöd för musikinstitutet och dess verksamhet. Alla som vill kan verka till musikinstitutets bästa via Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f!

Sedan starten 1981 har musikinstitutet haft en understödsförening (föräldraförening) som bistår i verksamheten i synnerhet vad gäller evenemang, konserter och praktiska arrangemang. Numera kallar sig föreningen Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f. och innehåller även en fond som kallar sig Pro Musica Brage.

Alla hem med anknytning till skolan kan ansluta sig till Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f.

Medlemsavgiften är 20 euro som inbetalas på föreningens konto IBAN FI28 4055 3120 012422.

Regler i sammanfattning för alla studerande

En studieplats vid musikinstitutet bör respekteras och värnas om. I regel är antalet sökande större än antalet som kan tas in. Den som blivit antagen bör värna om sina goda egenskaper och förutsättningar att lära sig musicera.
Utgångspunkten är att de förväntningar som de studerande ställer på undervisningen möter de krav som MoKS ställer på eleven.

Då man studerar inom den fördjupade lärokursen och specialutbildningarna får man individuell undervisning 40-60 minuter/vecka, delta i samspelsdagarna och workshoparna, delta i musiklabbet 45-60 minuter/vecka, spela i grupper och band 60 minuter/vecka enligt överenskommelse, stå på scenen och uppträda minst en gång per termin. Man får också delta i samtliga konserter, bandkvällar, shower och musikinspelningar som äger rum i MoKS.
MoKS vill erbjuda ett så kontinuerligt schema som möjligt och strävar efter att två av de maximalt tre lektionerna per vecka kan hållas på samma veckodag.

Att lära sig att spela tar tid – musikstudierna bör struktureras genom grundlig planering

En väsentlig del av musikstudierna (fördjupad lärokurs) är att studierna fortskrider från nivå till nivå. Nivåernas syfte är att ge studierna en bekräftelse på att elevens färdigheter utvecklas och motivera eleven att jobba aktivt för att lära sig bemästra sitt instrument/ ämne.

Grundstudierna är indelade i 3 nivåer (tidigare nivåprov) för de olika instrumenten och sång. Efter grundstudierna kan man fortsätta med fördjupade studier.

Studierytmen för varje nivå avgörs av eleven själv i samråd med läraren och vårdnadshavaren. Det är vanligt att studierna per nivå tar 2-3 år i anspråk.
Undervisningen i musikens grammatik består av moduler. Studierytmen inom musikens grammatik är i regel 2 moduler per läsår, men man kan studera i egen takt.

Efter att man avlagt alla nivåerna inom grundstudierna får man ett betyg och kan fortsätta med de fördjupade studierna.

Man kan på ansökan beviljas ett mellanår i studierna. Om man önskar hålla en längre paus bör man i regel söka inträde på nytt till skolan.

Ifall en elev under ett läsår är frånvarande 3 ggr utan giltig orsak och utan att anmäla frånvaron på förhand, kan eleven förlora sin studieplats. Detta gäller alla lektioner som man går på, såväl grupp- som individuella lektioner. Frånvaro bör meddelas i god tid, inte 5 minuter före lektionen!

Om man utan giltig orsak uteblir från ett gruppuppträdande kan man mista sin plats i gruppen/bandet. En frånvaro inverkar alltid på de andra medlemmarnas prestationer och insatser!

Det hör till att alla som deltar vid en konsert som uppträdande också lyssnar till de andra under samma konsert.